حلال های صنعتی و آزمایشگاهی

حلال متانول ۹۹٫۵ درصد USP

35,000 تومان270,000 تومان

حلال های صنعتی و آزمایشگاهی

حلال زایلن مخلوط ایزومرها ۹۹ درصد

45,000 تومان420,000 تومان