خدمات ارائه شده در تجهیزات و تست های مرتبط با باتری ها:

تست الکتروشیمیایی باتری ها با دستگاه اتولب
تست باتری های لیتیومی سدیمی و نیکل کادمیم
تست باتری در دماهای بالا و دماهای پائین
تست اندازه گیری ظرفیت
ساخت دستگاههای تولید باتری های لیتیومی
ساخت گلاوباکس

فروش مواد کاتدی LFP لیتیوم هگزافلوئوروفسفات

فروش LiMn2O4

فروش LiCoO2

فروش LiNiCoO2

فروش CONDUCTIVE AGENT

فروش پلاستی سایزر

ساخت دستگاه رطوبت گیر تا رطوبت نسبی 0 در حداکثر 5 دقیقه
ساخت دستگاه دوخت محفظه باتری لیتیومی
ساخت دستگاه محفظه ساز باتری لیتیومی
تهیه و فروش الکترولیت باتری های لیتیومی
فروش PVDF-HFP گرید باتری
فروش فویل لیتیومی گرید باتری لیتیومی
فروش مواد آندی رفرنس باتری لیتیومی
کسب دانش فنی طراحی و ساخت باتری های لیتیومی
ایجاد واحد R&D باتری های مختلف در واحدهای تحقیقاتی، تولیدی و دانشگاهی
تست کامل مواد آندی باتری جهت چاپ مقاله
تست کامل مواد کاتدی جهت کارهای تحقیقاتی و چاپ مقاله
تست کامل الکترولیت جهت چاپ مقاله

هیچ محصولی یافت نشد.