60,000 تومان 55,000 تومان

تمرین پروژهش با عنوان “سنتز و بررسی کمپلکس های فلزات واسطه با لیگاند شیف باز و آزید و بررسی آنها”

 

Product price
قیمت موارد انتخابی
قیمت نهایی :